Budowa Domu Koszalin – Krok 6 – Budowa

Krok szósty – budowa.

Jeżeli mamy dużo czasu i pieniądze – budujemy dom sami, do pomocy mamy rodzinę i znajomych. Jeżeli mamy mniej czasu i pieniądze – szukamy wykonawców, szukamy i dostarczamy na budowę materiały, pilnujemy, sprawdzamy. Jeżeli chcemy mięć dom „pod klucz” i „święty spokój” w okresie realizacji inwestycji zapraszamy Państwa na kolejną zakładkę naszej strony w dziale Domy.

Na jakie wsparcie w nabyciu własnego mieszkania mogą liczyć obywatele IV RP?

W dniu 13 lipca 2006 r. Sejm uchwalił ustawę o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Ustawa przewiduje zwrot 50% odsetek od kredytów hipotecznych, zaciąganych przez rodziny na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego (nie dotyczy kredytów walutowych). Wsparcie będą mogli otrzymać małżeństwa, osoba samotnie wychowująca przynajmniej jedno małoletnie dziecko, ale także osoba, która wychowuje dziecko bez względu na wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny. Dopłatę otrzyma również rodzic, którego dziecko uczy się i nie ukończyło 25. roku życia. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pomoc finansową przy nabyciu własnego mieszkania, dowiesz się z tekstu.

Likwidacja ulgi budowlanej spowodowała, że wiele rodzin nie mogłoby sobie pozwolić na własne mieszkanie. Pomoc w tym zakresie wprowadza ustawa z 13 lipca 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (jeszcze niepublikowana). Określa ona zasady przyznawania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowę domu jednorodzinnego albo wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej.

Pomoc ta jest skierowana do rodzin, które nie mają własnego mieszkania, ale przy pewnym wsparciu państwa będą gotowe i zdolne ponieść wysiłek spłaty kredytu hipotecznego na zakup skromnego mieszkania lub budowę niewielkiego domu. Stosowanie dopłat do kredytów mieszkaniowych obniży ich efektywne oprocentowanie dla kredytobiorcy.

Na czym polega pomoc finansowa w nabyciu własnego mieszkania?

Pomoc finansowa na nabycie własnego mieszkania będzie udzielana przez dopłaty do oprocentowania kredytów w walucie polskiej, tzw. kredyt preferencyjny (nie dotyczy kredytów walutowych) oraz zwolnienie podatkowe dla tych dopłat. W ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 dodano nowy punkt 124, zgodnie z którym zwolnione od podatku są dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych stosowane na podstawie ustawy z 13 lipca 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Dopłaty mogą stanowić równowartość 50% kwoty odsetek. Kredytu preferencyjnego udziela się w walucie polskiej, spłata kredytu preferencyjnego może następować wyłącznie metodą równych rat kapitałowych (raty malejące) lub równych rat kapitałowo-odsetkowych (raty annuitetowe).

Dopłaty stosuje się przez okres 8 lat od dnia pierwszej spłaty odsetek. W okresie tym nastąpi ponadto spłata istotnej części kapitału kredytu.

Z kredytu preferencyjnego (czyli takiego, do którego kredytobiorca otrzymuje dopłatę) można skorzystać tylko raz. Weryfikacji spełnienia tego warunku dokonywał będzie bank, który przyjął wniosek o udzielenie kredytu preferencyjnego. Rejestr osób, które są lub były stroną umowy o kredyt preferencyjny, będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kto będzie mógł otrzymać wsparcie finansowe?

Pomoc finansową w nabyciu własnego mieszkania będą mogły uzyskać dwie kategorie beneficjentów, których określono według kryterium stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej.

Ze wsparcia skorzystać mogą małżonkowie (niezależnie od posiadania dzieci) oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. W przypadku małżonków oboje muszą być stroną umowy kredytu.

W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci uprzywilejowano osoby stanu wolnego, sprawujące opiekę nad dzieckiem, z dwoma wyjątkami (chodzi o osoby, w stosunku do których orzeczono separację, i osoby pozostające w związku małżeńskim, których małżonkowie odbywają karę pozbawienia wolności lub zostali pozbawieni praw rodzicielskich).
Dopłaty będzie mogła otrzymać osoba samotnie wychowująca przynajmniej jedno:

 • małoletnie dziecko,
 • dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny,
 • dziecko do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), a także w szkołach wyższych w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Kiedy wsparcie finansowe przysługuje?

Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli kredyt preferencyjny został udzielony na:

 • zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób uprawnionych, o których mowa w ustawie, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny,
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny,
 • pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego,
 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny,
 • budowę domu jednorodzinnego,
 • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może jednak przekraczać odpowiednio 75 m2 i 140 m2;

Cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, koszt budowy domu jednorodzinnego lub wkład budowlany, na który został udzielony kredyt preferencyjny, nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny muszą być położone są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komu wsparcie nie przysługuje?

Pomoc w postaci kredytu preferencyjnego nie przysługuje osobom, które w chwili zawierania umowy kredytu mają już mieszkanie – własne lub w spółdzielni mieszkaniowej (tylko spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego). Warunek niedysponowania żadnym tytułem prawnym do lokalu odnosi się zarówno do lokali położonych na terytorium RP, jak i poza jej granicami. Nie ma natomiast znaczenia obywatelstwo.

W przypadku osób zamieszkujących lokal jako najemcy lub w spółdzielni mieszkaniowej – na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, aby otrzymać kredyt, będą one musiały zobowiązać się do rezygnacji z dotychczas zajmowanego lokalu – przez rozwiązanie umowy najmu albo doprowadzenie do wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w ciągu 6 miesięcy od nabycia własności kredytowanego mieszkania.

W przeciwnym wypadku bank wypowie umowę kredytową lub postawi go w stan wymagalności, a w konsekwencji – zaprzestanie dalszego stosowania dopłat. Ponadto osoba taka będzie miała obowiązek zwrotu dopłat już otrzymanych, jeżeli postawienie w stan wymagalności nastąpi z powodu:

 • wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem,
 • braku rezygnacji z wynajmowanego lokalu lub zajmowanego na podstawie lokatorskiego prawa do lokalu lub
 • uzyskania przez bank informacji o prawomocnym skazaniu kredytobiorcy za złożenie nieprawdziwego oświadczenia – w tym przypadku o nieposiadaniu mieszkania (przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia.

Comments are closed.